W MIESIĄCU Listopadzie ZBIERAMY PŁATNOŚCI DODATKOWE NA:


Materiały plastyczne na miesiąc listopad i grudzień   -   20,00zł


 Rodzice, którzy wpłacili na wycieczkę do Parku Rozrywki w dniu 26.10.2017, a dzieci nie brały w niej udziału nie muszą dokonywać płatności na materiały plastyczne na listopad i grudzień, ponieważ pieniądze z wycieczki zostaną przesunięte na ten cel.                                                  


Przedszkole w Rosnówku:  


                            Czwartek, 9.11.2017 w godz. 7.00-16.30


                                     Środa,  15.11.2017 w godz. 7.00-14.00


Przedszkole w Szreniawie:


                             Środa, 8.11.2017 w godz. 12.30-16.00


                                     Wtorek, 14.11.2017 w godz. 7.00-9.00


WPŁAT PROSZĘ DOKONYWAĆ W PODANYCH WYŻEJ TERMINACH 


Natomiast płatności za wyżywienie i usługi przedszkolne - po otrzymaniu rachunków z konkretnymi kwotami  proszę przelewać  na konto przedszkolne do 15 listopada 2017 !


WIELKA PROŚBA


Proszę wpłacać  dokładnie podane kwoty. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka, nazwę grupy do której uczęszcza oraz wyszczególnić kwotę za usługi przedszkolne i oddzielnie!!! za wyżywienie. Proszę nie zaokrąglać kwot i nie przelewać nadpłat czy też niedopłat.


 
2.ODPŁATNOŚĆ ZA WYŻYWIENIE W ROKU 2017


Zarządzenie Nr 4/2016/2017


Dyrektora


Przedszkola Samorządowego „Słoneczko” w Rosnówku


z dnia 16 grudnia 2016 roku


 


 


W sprawie: ustalenia dziennych opłat  za wyżywienie dziecka uczęszczającego do Przedszkola Samorządowego „Słoneczko”  w Rosnówku i oddziału zewnętrznego                          w Szreniawie


 


Na podstawie § 6 ust. 1 uchwały Rady Gminy Komorniki z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie ustalenia zasad odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych na terenie gminy Komorniki, oraz w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tyś. euro, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164, Dz. U. z 2016 poz. 1020 ), zarządzam co następuje:


 


§ 1


   1. Ustalam maksymalną stawkę opłaty dziennej za posiłki w Przedszkolu Samorządowym „Słoneczko” w Rosnówku z oddziałem zewnętrznym w Szreniawie w roku kalendarzowym 2017 w wysokości:


1)      I śniadanie       1,70 zł brutto,


2)      II śniadanie      1,50 zł brutto,


3)      Obiad              4,60zł brutto,


            RAZEM          7.80 zł brutto,


 


§ 2


 


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017.


 


4. WPŁATY NA KONTO BANKOWE


Opłatę za usługi przedszkolne i wyżywienie wpłacamy na konto przedszkola


Bank PekaO S.A. 57 1240 6609 1111 0010 2580 2837


z dopiskiem "opłata za Przedszkole w Rosnówku" oraz imię i nazwisko dziecka.


Uwaga!!! Termin odpłatności mija 15 każdego miesiąca.


Wpłat na konto proszę dokonywać dokładnie w takiej  wysokości, która została podana na rachunku.

projekt i wykonanie studio-fi.com